Evaluatie van behandelstappen (Monitoring)

voorbeeld opvolging behandeling


Het nauwkeurig opvolgen van elke behandelstap is erg belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat zorgvuldig monitoren van de behandeling tot veel betere resultaten leidt. Zorgvuldig monitoren betekent routinematig gebruik maken van gestandaardiseerde instrumenten en de doelstellingen evalueren.2,5,7

Bij elke evaluatie kunnen best 5 elementen nagekeken worden:

 • Het effect op de behandeldoelen
 • Het effect op de ADHD-kenmerken3,5,7
 • Het effect op het algemeen functioneren3,7
 • Het effect op de lichamelijke parameters3,7
 • Eventuele nevenwerkingen3,5,7
 • Zijn er nog andere noden?7

Voorbeeld opvolging behandeling ADHD

1. Het effect op de behandeldoelen

Stel eerst heel open vragen over hoe het gaat. Laat hierbij alle partijen aan het woord.

Focus vervolgens op de specifieke doelstellingen die geformuleerd waren bij de aanvang van de behandeling en breng de evolutie in kaart.

2. Het effect op de ADHD-kenmerken.

Hiervoor gebruik je uiteraard dezelfde vragenlijsten als bij de basislijn

Via het systematisch bevragen kan je de verbetering opvolgen.

Internationaal worden volgende streefdoelen voor verbetering en optimalisatie nagestreefd:

Vragenlijst

Relevante verbetering

Optimalisatie

VvGK – 1e manier

daling van 11 punten

totaal onder 19

VvGK – 2e manier

daling onder pc 95

totaal onder pc 85

AVL idem VvGK

SNAP (interview)7

daling van 11 punten

gemiddelde ≤1

SKAMP (vragenlijst)

gemiddelde ≤1

3. Bepaal het effect op het algemeen functioneren

De evolutie op de Clinical Global Impressions-Severity scale (CGI-S) en de hiermee corresponderende evolutie op de Clinical Global Impressions-Improvement scale (CGI-I) geven bijkomende informatie over het effect van de medicatie.

Ook de GAF-score kan opnieuw bepaald worden. Vanaf 70 zitten we in de normale spreiding.

4. Controleer de lichamelijke parameters

Check opnieuw lengte, gewicht, bloeddruk en ols en vergelijk met de leeftijdsaanpaste normen.3

5. Check eventuele nevenwerkingen en andere medicatie-gerelateerde problemen

Overloop met de ouders de checklijst van mogelijke nevenwerkingen.

Vraag zeker ook aan het kind/de jongere of hij/zij iets bijzonders voelt sinds het nemen van de medicatie.

Kijk na of er moeilijkheden zijn bij nemen van de medicatie:

 • dagdelen waar het minder goed gaat
 • problemen met therapietrouw7
 • spanningen over de medicatie tussen ouders en jongere
 • problemen op school (plagerijen, doorgeven van medicatie,..)

Indien er zich nevenwerkingen voordoen volg dan de instructies onder “nevenwerkingen aanpakken

6. Andere noden?

Overloop met de ouders en de jongere of er problemen zijn op andere domeinen, waar mogelijks apart zorg moet voor opgenomen worden:

 • extra psycho-educatie
 • extra ouderbegeleiding
 • extra schoolbegeleiding
 • extra zorg voor comorbiditeit
 • extra zorg voor bepaalde vaardigheden van de jongere
 • andere

Spreek daarin goed af wie daarin eventueel welke initiatieven gaat nemen (ouders zelf, eigen medewerker, andere hulpverleners, enz.

BESLUIT van de evaluatie

Op basis van alle gegevens wordt opnieuw een beslissing genomen:

 • volgende stap van het titratieschema
 • langer blijven op de huidige stap of een stap terug zetten in het schema om trager op te bouwen
 • switchen van medicatie
 • andere behandelelementen toevoegen