Ontwikkelings- en opvoedingsanamnese

Het in kaart brengen van de ontwikkelings- en opvoedingsgeschiedenis is volgens (inter)nationale richtlijnen een noodzakelijk onderdeel binnen de diagnostiek van ADHD omdat van hieruit informatie verzameld kan worden over:

  • eventuele risicofactoren die aanleiding kunnen zijn voor ADHD
  • de manier waarop de ADHD-symptomen zich situeren binnen de algemene en cognitieve ontwikkeling van het kind (gezien ze disproportioneel moeten zijn aan de ontwikkelingsleeftijd)
  • aanwijzingen voor differentiaal-diagnostiek en comorbide problemen/stoornissen1, 10
  • de impact van de ADHD-symptomen op het functioneren van het kind doorheen zijn ontwikkeling, wat kan bijdragen tot het inschatten van de ernst van de stoornis 
  • ondersteunende en belemmerende factoren in de gezinssituatie
  • de algemene levensstijl die van invloed kan zijn op de klachten maar ook waardevol is naar behandeling toe (bv. beweging of slaap)