CLB medewerker/ Leerkracht

Omdat een diagnose ADHD enkel kan gesteld worden als er problemen zijn in meerdere leefomgevingen, is het bijna steeds zo dat kinderen en jongeren met ADHD moeilijkheden hebben op school. Als leerkracht of CLB-medewerker heeft u dan ook een belangrijke rol in het hele zorgtraject. U kan op verschillende plaatsen in dit zorgtraject zelf een actieve rol op nemen. Hieronder geven we een overzicht van deze stappen en leiden we u rechtstreeks naar de meest relevante info voor u.

Vanuit het SIG werd er ook een leeswijzer voor leerkrachten ontwikkeld die hier gedownload kan worden.

Leeswijzer leerkracht


STAP 1: WANNEER AAN ADHD DENKEN?

Als leerkracht of CLB-medewerker fungeert u vaak als eerste aanspreekpunt wanneer ouders zich zorgen maken over onaandachtigheid en/of druk gedrag bij hun kind. Onder stap 1 ‘wanneer aan ADHD denken?’ vindt u alle informatie die kan helpen bij het detecteren en screenen van ADHD. Leerkrachten bevinden zich in de unieke positie dat ze veel kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd hebben zodat ze goed kunnen observeren of de concentratiemoeilijkheden of het drukke gedrag buiten het gewone vallen. Vooral de gerichte screening kan dus goed door de leerkracht gebeuren.

Als er geen vermoeden van ADHD is, kunnen er toch vaak nog algemene ondersteunende adviezen worden gegeven.


STAP 2: PREDIAGNOSTISCHE FASE

Wanneer u na screening een vermoeden van ADHD heeft bij de leerling, zijn er verschillende volgende stappen mogelijk die u kan zetten. Onder stap 2 ‘prediagnostische fase’ wordt een overzicht van en hulpmiddelen voor deze verschillende mogelijkheden aangereikt. Hierbij wordt ook verwezen naar het toepassen van verhoogde zorg zoals beschreven in de prodia-protocollen.

Op school kan dus al – onafhankelijk van de diagnose – een reeks adviezen gegeven worden en ondersteunende maatregelen genomen worden, die mogelijks voldoende zijn om de leerling terug goed te laten functioneren.


STAP 3: DIAGNOSTISCHE FASE

Tijdens de diagnostische fase zal de medewerking van de leerkracht cruciaal zijn om de moeilijkheden (en ook de mogelijkheden) van de jongere in kaart te brengen. Mogelijks wordt U even gebeld door iemand van het diagnostisch team om uw beschrijving van het functioneren in de klas te bevragen. Daarnaast wordt er best ook een gestandaardiseerde vragenlijst afgenomen.

Vooral ook voor het observeren of er evidentie is voor andere ontwikkelingsstoornissen zijn de leerkracht en CLB-medewerker goed geplaatst.

Soms is er een duidelijk verschil van mening tussen de verschillende beschrijvingen van eenzelfde kind. Het is dan belangrijk dat de diagnosticus alle informanten opnieuw kan bevragen om uit te klaren waar deze verschillen aan te wijten zijn.


STAP 4: BEHANDELING

Het is van groot belang dat kinderen en jongeren met ADHD goed begeleid worden op school en ook dat die begeleiding is afgestemd op hun individuele noden. Leerkrachten zijn best grondig geïnformeerd over ADHD (basisopleiding, psycho-educatie), hoe ze de situatie in de klas kunnen aanpassen en met ouders hierover kunnen communiceren. Indien nodig, moeten ze kunnen terugvallen op ondersteuning hierbij. Hieronder een overzicht van de onderdelen binnen behandeling die u als leerkracht of CLB-medewerker kunt gebruiken voor ondersteuning van een leerling met ADHD.